Ban lãnh đạo

Ban điều hành

Ông Nguyễn Anh Quê

Tổng Giám đốc

Bà Đặng Thị Thanh

Phó Tổng Giám đốc
1989

Ông Bùi Thức Dục

Phó Tổng Giám đốc
1975

Bà Trương Thị Trà Mi

Phó Tổng Giám đốc

Ông Đỗ Đức Mạnh

Phó Tổng Giám đốc

Ông Hắc Nguyễn Tuấn

Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Hữu Phúc

Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Văn Diệp

Phó Tổng Giám đốc

Bà Đặng Thị Thư

Phó Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát

Anh Hắc Nguyễn Tuấn

Trưởng Ban Kiểm soát

Chị Trương Thị Trà Mi

Thành viên Ban kiểm soát